do góry

Informacje o jednostce


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje jej zadania w zakresie pomocy społecznej.

  Do ośrodka pomocy społecznej można się zgłosić osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą potrzebującego.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie został powołany na podstawie uchwały nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Popielowie z dnia 28 lutego1990r.
  Jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podległą Wójtowi Gminy Popielów, jego siedzibą jest budynek Domu Nauczyciela w Popielowie, a terenem działania są sołectwa gminy.

  W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

  •    Kierownik
  •    Główna  Księgowa
  •    Referent ds. rachuby płac
  •    Pracownicy socjalni
  •    Specjaliści ds. świadczeń rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego


  Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:
  1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
  2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  4. prace socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodziną w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

  W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)

  Zadania zlecone gminie obejmują:

  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • wypłacanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych
  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  • świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych,
  • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
  • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,
  • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

  Zadania własne gminy to:

  • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
  • przyznawanie pomocy rzeczowej,
  • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
  • prowadzenie pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej w tym dożywianie dzieci w szkołach
  • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym
  • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
  • przydzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  • sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
  • zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań własnych
  • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

  Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

  KRYTERIUM DOCHODOWE – określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie.
  Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza:
  - na osobę samotnie gospodarującą –477,00 zł
  - na osobę w rodzinie – 351,00 zł

  W wyjątkowych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

  KRYTERIUM DYSFUNKCJI – okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
  - sieroctwa
  - bezdomności
  - bezrobocia
  - niepełnosprawności
  - długotrwałej lub ciężkiej choroby
  - przemocy w rodzinie
  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
  - bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
     wielodzietnych
  - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
  - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zakładu karnego,
  - alkoholizmu lub narkomanii
  - zdarzenia losowego i sytuacjikryzysowej
  - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

  PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

  Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
  Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej danej rodziny.
  W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyraża zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik GOPS może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.

  Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

  Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika GOPS w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 18:29:13 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr