do góry

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego


  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE POSZUKUJE OSOBY  ZAINTERESOWANEJ PRACĄ NA STANOWISKU

  PRACOWNIKA SOCJALNEGO

   

  W WYMIARZE 1 ETAT

   

  1 osoba

   

  Wymagania niezbędne :

   

  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

   

  2. Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników społecznych,

  -   ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

  - ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowujących do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);

   

  3. Nieposzlakowana opinia;

   

  4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

   

  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

   

  6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  1. Obsługa komputera, programu MS office

  2. Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

  3. Rzetelność i systematyczność;

  4. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

  5. Doświadczenie w pracy w placówkach pomocy społecznej;

  6. Umiejętność pracy w zespole;

  7. Asertywność;

  8. Odporność na stres.

   

  Zakres czynności:

   

  1. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

  2. Prowadzenia pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku;

   

  3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących;

   

  4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy;

   

  5. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

   

  6. Pomoc w uzyskaniu dla osób bezrobotnych w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

   

  7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

   

  8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

   

  9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania wykluczenia społecznego i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;

   

  10. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

   

  11. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. List motywacyjny;

  2. Życiorys (CV);

  (list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą;  ,,Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”

  3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  4. Kopia świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12

  do dnia 05.04.2019r. z dopiskiem: dotyczy pracy na stanowisku: pracownika socjalnego. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

   

                                                                              Kierownik

                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                          w  Popielowie

   

                                                                        Barbara Piekarek

   


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-03-14 20:36:49 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr